پنجشنبه ۶ آبان ۱۴۰۰


شما هنگامی احساس خوشبختی و موفقیت می کنید که کارتان را دوست داشته باشید و آن را به خوبی انجام می دهید . برایان تریسی