جمعه ۱ بهمن ۱۳۹۵


آینده جوانان را از روی خواسته ها و گفتار ساده اشان ، می توان پی برد، نپنداریم که میزان دارایی و یا امکانات آنها ، دلیلی بر پیروزی و شکست آنهاست ، تنها مهم خواسته و آرزوی آنهاست . اُرد بزرگ