امام سجاد (ع) می فرماید :

اگر با کسی برخورد کردی که سنش از تو بیشتر بود بگو چون سنش از من بیشتر است پس ایمانش هم از من بیشتر است، و اگر با کسی برخورد کردی که سنش از تو کمتر بود بگو چون سنش از من کمتر است پس گناهش هم از من کمتر است ، و اگر با کسی برخورد کردی که هم سن و سال تو بود بگو من به گناه خود یقین دارم و ، به گناه او شک ، پس در هر حالت ممکن است که او در نزد خداوند ازمن عزیزتر باشد. 

بیائيد همه با هم این کلام و فرمایش زیبای امام سجاد (ع) را سر مشق کلام و امور خود قرار بدهيم .


چه دعای زیبایی :


ﺧـــــــــــــــــــــــــــــﺪﺍﯾﺎ
ﺩﺭ ﺁﻥ ﻫﻨﮕﺎﻡ ﮐﻪ ﻏﺮﻭﺭ ﻣﺮﺍ ﺩﺭ ﺁﻏﻮﺷﺶ ﻣﯿﮕﯿﺮﺩ، ﺑﻪ ﺗﻮ ﭘﻨﺎﻩ می برم .


Imam Sajjad (AS) says: 
If you meet someone who is older than you, say because he is older than me, then his faith is more than me, and if you meet someone who is younger than you, say because he is younger than me. So his sin is less than mine,  and if you meet someone who was at your age, say I am sure of my sin and doubt his sin, so in any case it is possible that he is dearer to God than me
 Let us all put this beautiful word and order of Imam Sajjad (AS) in the practice of our words and affairs
 What a beautiful prayer 
 My Lord Iseek refuge in you when vanity embraces me