شما می‌توانید از در سایت تاروت تبلیغ کنید. درخواست تبلیغ‌تان را به آدرس زیر ارسال کنید.در جدول و عکس زیر محل و تعرفه تبلیغ مشخص شده است.

تعرفه ۱ ماه اندازه بنر تعرفه ۱ ماه اندازه بنر شماره محل
۱،۰۰۰،۰۰۰ ۴۸۰x۱۲۰ ۶۰۰،۰۰۰ ۲۴۰x۱۲۰ ۱،۲
۷۰۰،۰۰۰ ۴۸۰x۱۲۰ ۴۰۰،۰۰۰ ۲۴۰x۱۲۰ ۳،۴
۶۰۰،۰۰۰ ۲۴۰x۲۴۰ ۳۵۰،۰۰۰ ۲۴۰x۱۲۰ ۵،۶
۵۰۰،۰۰۰ ۲۴۰x۲۴۰ ۳۰۰،۰۰۰ ۲۴۰x۱۲۰ ۷،۸
حداقل 24 ساعت در صفحه اول (سمت راست در بخش خواندنی ها)، متن تبليغات و عکسهای شما به عنوان يک پست نمايش داده می شود ۹
loading...