کانال تلگرام صبح اقتصاد

یک کانال خوب برای به دست آوردن اخبار مطمئن و قابل اتکا در حوزه اقتصاد و...

https://telegram.me/sobheqtesad

@sobheqtesad